- Aidat ve bağışlarınızı Kastamonu Ziraat Bankası İban No TR400001000151532932985001 nolu hesaba yatırabilirsiniz.
Hanönü Hakkında
Derneğimiz Hakkında
Duyurular

HANÖNÜ ŞEYH ŞABAN-I VELİ CAMİİNE YARDIM T.C. ZİRAAT BANKASI TR58 000 100 170 30000 1975 55 25


- Aidat ve bağışlarınızı   Kastamonu Ziraat Bankası İban No TR400001000151532932985001 nolu hesaba yatırabilirsiniz.


DERNEK ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
Akaryakıt alışverişlerinizi Olukbaşındaki OPET Ekmekçiler, Taşköprü yolu Hanönü gidişi üstündeki OPET Ekmekciler ve Devrekani yolu Kastamonuya gidiş yönündeki Opetten aldığınız ve derneğimiz adına fiş kestirdiğiniz takdirde, HER ALIŞ VERİŞİNİZDEN BU FİRMALARDAN DERNEĞİMİZE BAĞIŞ GELMEKTEDİR.


Hava Durumu
Kastamonu Hava Durumu
Etkinlik Takvimi
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,3168   5,3264
EURO 6,0318   6,0427
       

Özlü Sözler
Bir insana yapılacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir şey olmamış gibi gitmektir. Friends
Sponsorlarımız
   Resmi büyüt -- Web sitesine git   Resmi büyüt -- Web sitesine gitAnket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz? 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

KASTAMONU HANÖNÜLÜLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1-Derneğin Adı :Kastamonu Hanönü lüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Derneğin Merkezi Kastamonu dur. Şubesi Açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma  Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Kastamonu da  İkamet eden Hanönü lü  Aileler arasında yardımlaşma , dayanışma  ve kaynaşma sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi  ve kuruluşlarla işbirliği içersin de olmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faliyetlerin etkileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs , seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlar temin etmek dökümantasyon merkezi oluşturmak ,çalışmaları duyurmak  için amaçları doğrultusunda gazete , dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacı gerçekleşmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak , her türlü teknik araç ve gereci demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5- Gerekli izinler şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışında bağiş kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal kurmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyelerin arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo,tiyatro,  sergi spor gezi ve eğlenceli etkinlikler vb .düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde ,5072sayılı dernek ve Vakıflar Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanunun hükümleri saklı kalmak üzere,  kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

11-Dernek üyelerine yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık k

12- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek, amacıyla temsilcilik açmak,

13- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için pilatfomlar oluşturmak,

14- Fakir kimsesiz ve yardıma muhtaç olan orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine burs vermek,

15- Dernek gelirlerinin yeterli olması durumda  üyelerin düğün cenaze vs etkinliklerinde yardımcı olmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek Sosyal Alanda faaliyet gösterir,

Üye Olma Hakkı ve üyelik İşlemleri

Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın ön gördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmeleri için  Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu , Dernek yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliği kabul  veya isteği reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Baş vurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 Derneğin Asil Üyeleri , derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim  kurulunca üyeliği kabul edilen kişilerdir

Derneğe Maddi  ve manevi bakımdan önemli destek sağlanmış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla , dernek den çıkma hakkına sahiptir.

 Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma , üyenin derneğe olan birikmiş borçları sona erdirilmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek Üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

1-      Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-      Verilen görevleri devamlı kaçınmak,
3-      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 6 ay içersin de ödememek,
4-      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
5-      Üye olma Şartlarına uymamış olmak,

 Yukarda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığından hak idda edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-      Genel Kurul
2-      Yönetim Kurulu
3-      Denetim Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, Derneğin en yetkili karar olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda Olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağan üstü toplanır.

Olağan Genel kurul, 3 yılda bir, ocak ayı içersin de yönetim kurulunca belirlenecek gün yer  ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmaz sa Üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi düzenlenir. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden , günü, saati, yeri ve gündemi bir gazete ilan etmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirmek sureti y le toplantıya çağrılır. Bu çağrı da çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı  yapılamazsa ,ikinci toplantının hangi gün, saat ve nerde yapılacağı da belirlenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri  de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur . İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç  altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul  bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelere salt çoğunluğunun , tüzük değişikliği, ve derneğin feshi hallerinde ise  üç de ikisinin katlımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanması sebebi ile toplantının ertelenmesi  durumunda ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır  bulundurulur. Toplantı girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş, kimlik belgeleri , yönetim kurulu üyeleri  veya yönetim kurulunca görevlendirecek görevliler tarafından kontrol edilir, Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları  karşına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeterli sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla teslim edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanına veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde  de yönetim kurulunca  bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti  oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda , oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlikleri gösterilmeleri ve hazırun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına bu belgeleri n korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda ,aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oyların gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi bir boş kaba atılması ile toplanan  ve  oy oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurulunun başkanı belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu alınır. Şu kadarki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.

Toplantısız Veya Çağrısız Alınan kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekil de karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-      Dernek organlarının seçilmesi,
2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-      Yönetim ve denetim kurulları raporların görüşülmesi ve yönetim kurulunun arası,
4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-      Dernek İçin gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
7-      Dernek Yönetim ve denetim kurallarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının  tespit edilmesi,
8-      Derneğin federosyana katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-      Derneğin uluslar arası faaliyet de bulunması, yurt dışında dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10-  Derneğin lokal açması,
11-  Derneğim fesih edilmesi,
12-  Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-  Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, diğer organlarının denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliği kabul ve üyelikten çıkarma çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri
Görür ve yetkileri kullanılır.
Yönetim Kurulunun Teşkili, ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan ,başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu,  tüm üyelerine haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrıla bilir. Üye Tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam  sayının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu, asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki huşuları yerine getir.
1 ?Derneği temsil etmek veya bu husus da kendi üyelerinde bir veya birkaçına yetki vermek,
2 ? Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3 ?Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
4 ? Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesini yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis etmek,
5 ?Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
6 ? Gerekli görülen yerlerde temsilcilik acımasını sağlamak,
7 ? Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme yılı hesabı tablosu veya bilonço ve gelir gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
8 ? Bütçenin uygulamasını sağlamak,
9 ?Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması  hususlarında karar vermek,
10 ?Derneğin amacını gerçekleştirilmesi için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
11 ?Mevzuatı kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11- Denetim kurulu, Üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu; derneğin, derneğin tüzüğünü gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip gösterilmediğini, defter, hesap ve kağıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne göre uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında  genel kurula sunar.
Denetim kurulu ; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağrır.
Derneğin Gelir ve Kaynakları
Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1 ?Üye aidatı: Üyelerden Giriş ödentisi olarak 10 (on) Tl , Aylık olarakda1 (1) tl olarak da aidat alınır. Aidat tahsilatı yıllık (toplu) olarak da yapılabilir. Bu Miktarları artırmaya veya ekşitmeye genel kurul yetkilidir.
2 ? Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3 ?Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser spor yarışma ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4 ? Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5 ? Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6 ? Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve usulleri ve tutulacak Defterler
Madde 13-Defter Tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak, yıllık bürüt gelirin 2005 yılı için 500 bin Ytl aşmaması durumunda, takip eden hesap döneminden başlayarak bilonço hesabına göre defter tutulur.
Bilanco esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen  haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen madde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilonço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi  açılması durumda, bu ticari işletmesi için, ayrıca vergi usul kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları derneklerin yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernek de aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)      İşletme hesabı hesabında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1 Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık  aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın  asileri ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile düşürülmesi bu deftere yazılır.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı  Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere yazılır.
b)Bilonço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
1-(a)bendinin 1,2,3 ve 6 cı alt bentlerinden kayıtlı defterler bilonco esasında defter tutulması durumun da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Enventer Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterleri Tasdiki
Dernekte,  tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına
 Sayfaların bitene kadar devam ettir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Ancak, bilonco esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilonço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek- 16 da Belirtilen) İşletme  Tablosu düzenlenir.
Bilonço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında ( 31 aralık ) Maliye bakanlığınca yayınlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerin esas olarak bilonco ve gelir tablosu düzenlenir.

    Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14- Gelir ve gider belgeleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 de örneği bulunan) Alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, parekende satış fişi, selbest makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir vergisi kanunun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için vergi usul kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda  da bulunmayan ödemeler için (Dernekler Yönetmeliği Ek- 14 de örneği bulunan) Ayni Yardım Teslim belgesi ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Derneklere Yönetmeliği EK 15 de örneği bulunan) Ayni bağış Alındı belgesi ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak alındı belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK 17 de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerine teslimine ilişkin hususlarda  Dernekler Yönetmeliğinin  ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edilecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı tespit edilir. Gelir tahsil edilecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını  ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek 19 da örneği bulunan) Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetimi kurulu başkanınca onaylanır. Yetki Belgelerinin birer sureti dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edilecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlaya bilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair huşularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerin Saklanma Süresi;

Defterler hariç olmak üzere dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 15: Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibari ile sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği Ek 21 de sunulan) Dernek Beyannamesi Dernek Yönetimi kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16-Mülki Amirliğe yapılacak Bildirimler

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kuralları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek 3 de sunulan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından  mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-      Divan Başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirimi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapu tescilinden itibaren 30 gün içinde (Dernekler yönetmeliği EK- 26 da sunulan) taşınmaz mal Bildirimi ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma  Bildirimi

Dernek tarafından, yurt dışında yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK 4 de Belirtilen) Yurt dışından yardım alma bildirimi iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartını yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK 23 de gösterilen) Proje Bildirimi ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir. 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK_ 24 de belirtilen) Yerleşim yeri bildirimi genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında gelen değişiklikle (dernekler yönetmeliği Ek-25 de belirtilen) Dernek organlarındaki değişiklik bildirimi doldurmak suretiyle değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler  de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernek de genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim, kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Derneğin Borçlanması Usulleri

Madde18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütülebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularda olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelik de yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği, genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açıkolarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tesviye Şekli

Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 ü çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmemesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz . Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesine son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurulu kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlerde dernek adında halinde Kastamonu Hanönülüler Yardımlaşma ve Dayanışma derneği ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu Kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.  İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri , tapu ve banka kayıtları ile  diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacakları olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, belirlenen yere devredilir.  Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği  tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tesviye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin  mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağında da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21- Bu tüzük de belirtilmemiş hususlarda dernekler kanunu, Türk medeni kanunu ve bu kanunları atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümler uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluştıurulana kadar , derneği temsil edecek ve derneklerle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Üyelerinin

Adı Soyadı            Unvanı

İzzet GÜNBAY      Memur

Turgut ARSLAN    Memur

Haydar GÜNBAY   İşci

Yüksel ŞENEL        Emekli

H. Basri YÜCEL   Memur

Hüseyin Orhan Emekli

Şaban ARSLAN        Emekli                                                                                                   
facebook twitter youtube
Üye Giriş Paneli
E-posta:    
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın MesajıSon Eklenen Video
  GÖKÇEAĞAÇ KİLİMİ TÜRKÜSÜ

  Tüm videolar için tıklayınız.

Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
SATILMIŞ AYBER
Sa öncelikle derneğimize başarılar dilerim ilk defa sitenizi ziyaret etme imkanı buldum güzel bir sayfa düzeni var siteyi gezerken mahallelerimiz sayfasını gördüm ama köylerimiz sayfasına raslayamadım köylerimizide aklerseniz iyi olur diye düşündüm ilginize teşekür ederim SATILMIŞ AYBERTüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.

Günlük Gazeteler
Yararlı Linkler
- KASTAMONU DEVLET HASTANESİ
- HANÖNÜ SANAL GEZİNTİ
- NÖBETCİ ECZANE
- Anadolu Ajansı
- Arabanızın Vergi Borcunu Öğrenin
- Kosgeb
- SSK Gün Dökümü
- Ne Zaman Emekli Olurum
- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd.
- T.C. Kimlik numaranızı öğrenin
- TRT
Sponsorlarımız
   Resmi büyüt -- Web sitesine git   Resmi büyüt -- Web sitesine gitDosya İndirme Panosu
- Burs Başvuru Formu
- Asgari Geçim İndirim Formu
- Kaza Tespit Tutanağı
- Şifalı Bitkiler Sözlüğü
- İş Sözleşme Örneği
- Yıllık Faaliyet Formu Örneği
- Sağlık Sigortası Tazminat Formu
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 67
Dün: 151
Toplam: 160188